INFOLINIA: 32 204 98 00 ZAMÓWIENIA: +48 795 516 450w godzinach od 8.00 do 16.00 pon.-pt. Opomarket FLOTA - >>kliknij<<

Ceneo
Dlaczego opomarket?
Realizacja w 24h
Dostępność 200tys. opon
Dostawa opon do samochodów osobowych i dostawczychGRATIS
Najtańsza z klasą A HMN

SZUKAJ OPONY WG ROZMIARU

Zakres cenowy

Zakres cenowy

SZUKAJ OPONY WG SAMOCHODU

SZUKAJ FELGI WG SAMOCHODU

ładuję

Regulamin konkursu „Wygraj opony Pirelli na lato za 4 złote”

 

1. Organizator.

 

a. Organizatorem konkursu jest firma BOMA Bogdan Nowak, ul. Krakowska 158-160, 40-393 Katowice, NIP: 6340069525 zwana dalej Organizatorem

b. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 

2. Postanowienia ogólne.

 

a. Regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Konkursu

b. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(Dz. U. 09.201.1540 ze zm.)

c. Organizator oświadcza, że w związku z konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.), oraz że dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane na potrzeby konkursu w zakresie i na zasadach w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

d. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 

a. W Konkursie może uczestniczyć każdy Klient Indywidualny, mający pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie trwania Konkursu dokona zakupu 4 zimowych opon marki PIRELLI za pośrednictwem sklepu internetowego opomarket.pl, polubi profile Opomarket.pl i Pirelli na portalu społecznościowym facebook.pl oraz udostępni post konkursowy wyświetlany na portalu facebook, odpowiadając na pytanie "dlaczego warto jeździć na Pirelli - oponach najwyższej klasy?".
b. Profile na portalu facebook o których mowa w podpunkcie a.:
   - Opomarket.pl https://www.facebook.com/Opomarketpl/
   - Pirelli (https://www.facebook.com/Pirelli/)
c. Strona konkursowa znajduje się pod adresem: http://www.opomarket.pl/konkurspirelli/

d. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

4. Zasady przeprowadzenia Konkursu.

 

a. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będzie się odbywał w dniach od 21 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

b. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez zakup 4 zimowych opon marki PIRELLI za pośrednictwem sklepu internetowego opomarket.pl, polubienie profilu Opomarket.pl na portalu społecznościowym facebook.pl oraz udostępnienie postu konkursowego wyświetlanego na portalu facebook, odpowiadając jednocześnie na pytanie
"dlaczego warto jeździć na Pirelli - oponach najwyższej klasy?".

c. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych komentarzy.

 

5. Wybór Zwycięzców oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

 

a. Wyboru Zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursu, powołana przez Organizatora.

b. Decydując o przyznaniu nagród Komisja Konkursu będzie brała pod uwagę w szczególności: oryginalność, kreatywność, i formę.

c. Komisja Konkursu zbierze się w dniach 5 – 10 lutego 2017 r., celem wyłonienia Zwycięzcy Konkursu.

d. Komisja zatwierdzi Zwycięzcę.

e. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursowej www.opomarket.pl do dnia 15 lutego 2017 r.

f. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez jej członków. Protokół z posiedzenia Komisji będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

 

6. Prawa autorskie

 

a. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do nagrodzonych prac, w tym również majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

e. Zwycięzca Konkursu upoważniają Organizatora do wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych, w szczególności do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

f. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają wszelkie prawa do utworów zgłoszonych do Konkursu. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatorów z tytułu korzystania z utworów zgłoszonych przez Zwycięzcę Konkursu, zobowiązują się oni do pokrycia uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie oraz do przystąpienia do postępowania toczącego się przeciwko Organizatorom lub Organizatorowi.

 

7. Nagrody w konkursie i ich odbiór.

 

a. Wśród Uczestników konkursu, Kapituła Konkursu wyłoni dwie osoby, których prace, zostaną nagrodzone możliwością zakupu kompletu 4szt opon letnich Pirelli w symbolicznej cenie 4 zł za komplet, w rozmiarze identycznym jak zakupiony komplet opon zimowych Pirelli.

b. Możliwe jest wskazanie innego zamiennego rozmiaru opon letnich, dopuszczonych przez producenta w specyfikacji fabrycznej danego pojazdu.

c. Nagrody zostaną dostarczone do Użytkowników drogą pocztową lub kurierem przez organizatora na koszt organizatora konkursu.

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu, Wyróżnionych Uczestników.

e. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy rażąco naruszają interes Organizatora. Wykluczenie z Konkursu może również nastąpić po jego zakończeniu poprzez pozbawienie nagrody, z przyczyn podanych powyżej. Wykluczenie z Konkursu musi być umotywowane.

f. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości.

g. Nagrody przyznane w konkursie zostaną wydane do 31 marca 2017, z zastrzeżeniem możliwości opóźnienia tego terminu, w przypadku braku dostępności wybranego rozmiaru i typu opony, lub możliwości zaproponowania równoważnego zamiennika wybranych opon Pirelli (po uprzednim powiadomieniu klienta).

 

8. Dane osobowe.

 

a. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Bogdan Nowak BOMA z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 158-160, 40-393 Katowice, NIP: 6340069525, REGON: 271110336, dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

b. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

c. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, Uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach.

 

9. Pytania uczestników i reklamacje.

 

a. Pytania dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą kierować na adres e-mail: konkurs@boma.pl

b. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

c. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

d. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

10. Regulamin.

 

a. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu, regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Organizatora.

b. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

c. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu, zmiany terminu ogłoszenia listy Zwycięzców oraz dokonania innej korzystnej dla Uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

d. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

e. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

 

11. Postanowienia końcowe.

a. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Konkursem będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Katowicach właściwy dla siedziby Organizatora. Zdanie poprzedzające nie narusza przepisów o ochronie praw konsumentów.

b. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 listopada 2016 r.

 

 Wiadomość z dnia: 21-11-2016