INFOLINIA: 32 204 98 00 MAIL: kontakt@opomarket.plw godzinach od 8.00 do 16.00 pon.-pt. Opomarket FLOTA - >>kliknij<<

Ceneo
Dlaczego opomarket?
Realizacja w 24h
Dostępność 200tys. opon
Przy zakupie min. 2 identycznych opon dostawa GRATIS
Opony premium CONTINENTAL - sprawdź naszą ofertę!

SZUKAJ OPONY WG ROZMIARU

Zakres cenowy

Zakres cenowy

SZUKAJ FELGI WG SAMOCHODU

ładuję

Kup letnie opony Nokian Tyres - w prezencie piłka Mikasa V330W

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Kup letnie opony Nokian Tyres - w prezencie piłka Mikasa V330W” (dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Kup letnie opony Nokian Tyres - w prezencie piłka Mikasa V330W”, zwanej dalej „Promocją”, jest BOMA ul.Krakowska 162, 40-393 Katowice, NIP:6340069525. zwana dalej „Organizatorem”. Celem Promocji jest promocja opon letnich marki Nokian Tyres, oferowanych i dostępnych w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym Opomarket.pl
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25.03.2021 roku do 30.04.2021, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 NAGRODY

W Promocji zostanie przyznanych łącznie 200 nagród (dalej: „Pula Nagród") w postaci piłki do siatkówki marki Mikasa model V330W (dalej: „Nagrody”).

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktów 2 i 3 poniżej, w Akcji promocyjnej wziąć może udział każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej dokona zakupu co najmniej jednego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon.

2.W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Partnerów, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora, jak również osoby pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę.
3.Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku prowadzenia przez niego działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom Organizatora. Wykluczony w ten sposób Uczestnik traci prawo do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody, a jeśli otrzymał już Nagrodę, Organizator może zażądać od niego zwrotu jej równowartości.

W przypadku wyczerpania się Puli Nagród AKCJA PROMOCYJNA ulega automatycznemu zakończeniu

§ 4. Mechanizm Akcji promocyjnej
1.Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktów 2 i 3 poniżej, Uczestnicy spełniający wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, którzy dokonali w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej zakupu w witrynie www.opomarket.pl co najmniej jednego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promocyjnych o średnicy R17 lub większych będą uprawnieni do otrzymania piłki Mikasa V330W (dalej „Nagroda”)

2.Za zakup pojedynczego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon zostanie wydana tylko jedna Nagroda. W przypadku nabycia przez danego Uczestnika więcej niż jednego kompletu Opon Promocyjnych Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych Nagród za zakup każdego pojedynczego kompletu Opon Promocyjnych. Nagrody przekazywane będą przez portal opomarket.pl.

3.Łączna liczba Nagród oferowanych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona i wynosi 200 sztuk. W stosunku do Uczestników będących konsumentami – otrzymane Nagrody są objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W stosunku do Uczestników będących przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody stanowią przychód z działalności tych Uczestników i w związku z czym ewentualna odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.

4.Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani nagrody innego rodzaju.

5.Akcja promocyjna nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji czy prawa odstąpienia od umowy.
§ 5. Dostarczanie nagród

1. Nagrody dla Uczestników spełniających wszystkie wymagania akcji promocyjnej będą wysyłane 1x w tygodniu (piątek) na adres na który nastąpiła wysyłka zamówień towaru. 2. Wysyłka Nagród będzie realizowana przez profesjonalną firmę kurierską (DPD lub FedEX)
§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od otrzymania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej. Reklamacje wnoszone listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesłać na następujący adres Organizatora: BOMA, dział Opomarket, ul.Krakowska 162 40-393 Katowice a reklamacje zgłaszane pocztą elektroniczną należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@opomarket.pl.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administratorem danych osobowych Uczestników zgłaszających reklamacje jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i obsługi złożonej reklamacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze zgłoszonej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przekazywane podmiotom, które na zlecenie Organizatora wykonują czynności wspierające jego działalność (np. dostawcy i serwisanci systemów informatycznych, dostawcy usług kurierskich i pocztowych), jak również mogą być przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni po rozpatrzeniu reklamacji, a następnie zostaną usunięte. Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje mu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na jego szczególną sytuację. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnik składający reklamację może kontaktować się z Organizatorem korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez Organizatora Inspektorem Ochrony Danych - pocztą tradycyjną na adres kontaktowy Organizatora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: kontakt@opomarket.pl

Niniejszy Regulamin wiąże wszystkie strony biorące udział w Akcji promocyjnej. Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej, kryteria uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
Nokian i Mikasa


Wiadomość z dnia: 25-03-2021
 • Goodride

 • Kleber

 • Nokian Tyres

 • Continental

 • Michelin

 • Pirelli

 • Hankook

 • Goodride

 • Powertrac

 • Falken

 • Kleber

 • Uniroyal

 • Riken

 • Barum

 • Dębica

 • Goodride

 • Hankook

 • Toyo

 • Pirelli